TETTSUI SECURITY stawia na profesjonalizm, który pozwala na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i ochrony obiektu. Proponowane przez nas rozwiązania sprawdziły się w pełni, w przypadku innych chronionych przez naszą Agencję obiektów.

Proponowany w porozumieniu i uzgodnieniu z Zarządem Państwa Firmy oraz zapoznaniu się ze szczegółowym przedmiotem działalności wprowadzenie następujących procedur:

1) Instrukcji Ochrony Obiektu - zawiera zakres obowiązków nałożonych na pracowników ochrony, procedury postępowania podczas pełnionej służby, organizację ochrony na bramie wjazdowej i na terenie chronionego  obiektu.

2) Zamontowanie na koszt Agencji Ochrony Tettsui elektronicznego systemu kontroli obchodu. Dzięki specjalnemu rejestratorowi, jesteśmy w stanie w każdej chwili określić trasę i czas prowadzonych przez pracownika ochrony obchodów.

3) Instrukcja wprowadza również obowiązek prowadzenia książki meldunkowej obiektu, w której chronologicznie pracownik dokonuje wpisów określających aktualny stan zabezpieczenia obiektu, dzięki takiemu rozwiązaniu żadne niepożądane zdarzenie nie zostanie pominięte i zostanie szczegółowo opisane w Książce Służby.

4) Książka ewidencji kluczy - w książce ewidencji kluczy, pracownik ochrony prowadzi rejestr wydawanych kluczy wraz z określeniem godziny oraz imienia i nazwiska osoby pobierającej bądź oddającej klucze.

5) Inne procedury w zależności od potrzeb.

Pracownicy ochrony pełniący służbę na danym obiekcie podlegają bezpośrednio Kierownikowi zmiany oraz inspektorowi nadzoru, dokonującemu kontroli pracy naszych pracowników ochrony oraz stanu zabezpieczeń na obiekcie. Duże uprawnienia kontrolne posiadają załogi interwencyjne, które każdego dnia i kilka razy w ciągu nocy - jeżeli zezwala na to właściciel obiektu, również sprawdzają  naszych pracowników.

1. PRACOWNICY OCHRONY ZATRUDNIENI  W AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA ‘ TETTSUI ‘  MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

• niekaralność - potwierdzona odpowiednim dokumentem,
• udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej wraz z opinią poprzednich pracodawców,
• zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające zdolność do pracy w charakterze pracownika ochrony,
• posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej ( w zależności od potrzeb ),
• kultura osobista, miła powierzchowność, stanowczość,

2. W TRAKCIE ZATRUDNIENIA PRACOWNICY SĄ SZKOLENI;

• w zakresie p. poż i BHP,
• odnośnie specyfiki nowego miejsca pracy oraz z zakresu obowiązków,
• dokonujemy weryfikacji  pracowników w trakcie zatrudnienia

3. PLAN OCHRONY OBIEKTU OPRACOWYWANY JEST ZE SZCZEGÓLNYM   UWZGLĘDNIENIEM:

• specyfiki obiektu,
• położenia obiektu,
• kubatury,
• rodzaju wykonywanej pracy,
• rodzaju i ilości posiadanych zabezpieczeń technicznych, mechanicznych i elektronicznych,
• stopnia zagrożenia,
• wartości materialnej,
• godzin otwarcia dla petentów.

4. MIEJSCA O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU:

• określone przez wcześniejszą wizję lokalną oraz specyfikę danego obiektu

5. UBRANIE I WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW OCHRONY:

•  umundurowanie służbowe,
• identyfikator,
• broń palna (dla pracowników z licencją),
• łączność,
• środki przymusu bezpośredniego.